Algemene Voorwaarden

1. Scope van de Algemene Voorwaarden

Pooledfunds is een handelsnaam van Datec.  Alle afspraken en overeenkomsten tussen Pooledfunds en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2. Zorgplicht

Pooledfunds zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Pooledfunds verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen en bemiddeling. Op Pooledfunds rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

3. Inschakeling van derden

Pooledfunds is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Pooledfunds is, onverminderd haar aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Indien aan de inschakeling van derden aan Opdrachtgever door te berekenen kosten zijn te voorzien, moet de Opdrachtgever altijd vooraf en per geval schriftelijk of per email goedkeuring hebben gegeven. 

4. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft melding daarvan in de openbare registers of op (publieks-)websites of digitale platformen, media in brede zin etc. plaatsgevonden, tegenover Pooledfunds eerst van kracht zijn nadat Pooledfunds daarvan zelf, direct schriftelijk door opdrachtgever in kennis is gesteld.

5. Opdrachtbevestiging

De aan de Opdrachtgever verzonden offerte zal na opdrachtbevestiging gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

6. Inspanningsverplichting

Pooledfunds zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren. Op Pooledfunds rust een inspannings-verplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

7. Reclames

Reclames betreffende de door Pooledfunds in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij Pooledfunds, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames ter zake de kwaliteit van de door Pooledfunds verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd. De datum van ontvangst van de reclame bij Pooledfunds is geldend voor de reclametermijn. Het indienen van reclames geven aan de opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

8. Provisie

Indien in de offerte, na opdrachtbevestiging, een percentage aan provisie "succes-fee" over de door Pooledfunds bemiddelde financiering is overeengekomen, dan wordt dit bedrag gerekend bovenop een overeengekomen (aangenomen) som voor verrichte werkzaamheden. Provisie wordt gerekend en gefactureerd over het totale financieringsbedrag dat tussen opdrachtgever en derden, financiers, in een financieringsovereenkomst -in brede zin- is overeengekomen en is aan Pooledfunds verschuldigd en in het geheel opeisbaar vanaf het moment van genoemde financieringsovereenkomst, ongeacht het gefinancierde bedrag wel dan niet (reeds) gestort is op rekening Opdrachtgever. Een financieringsovereenkomst is elke overeenkomst waarin door een financierende partij een toezegging wordt gedaan voor een financiering van de Opdrachtgever, hetzij in de vorm van een lening, hetzij in de vorm van participatie, hetzij in de vorm van een schenking of een matiging van lopende schulden of enige ander vorm waarbij overdracht van kapitaal danwel balansverbetering overeen wordt gekomen. Ongeacht een eventueel voorwaardelijk of gefaseerd of beperkt karakter van de financieringsovereenkomst, wordt de provisie berekend over de totale financieringssom of financiële begunstiging -in brede zin-  die met derden is overeengekomen.

Provisie wordt gerekend en gefactureerd ongeacht opdrachtgever zelf betrokken is geweest bij de totstandkoming van zijn financiering, in welke rol of mate dan ook. Ook in geval dat opdrachtgever een (deel-)financiering zelf heeft geregeld of geholpen heeft bij de totstandkoming van een (deel-)financiering en ongeacht of opdrachtgever zelf een financierende partij heeft gevonden of benaderd -bijvoorbeeld buiten Pooledfunds om- wordt provisie gerekend over deze overeengekomen financiering.

Provisie-bedragen worden apart gefactureerd. Opdrachtgever is verplicht om binnen een termijn van acht kalenderdagen na overeenkomst(en) met financierende partij(en) een kopie van bedoelde overeenkomst(en) aan Pooledfunds te doen toekomen. Pooledfunds heeft daarnaast ook het recht van inzage in de originele overeenkomst inclusief alle bijbehorende stukken, waartoe Opdrachtnemer alle medewerking moet verlenen om medewerkers van Pooledfunds, of door Pooledfunds aangewezen derden, in de gelegenheid te stellen dit recht op de kortst mogelijke termijn uit te kunnen oefenen. Indien de door Opdrachtgever aan Pooledfunds geboden termijn meer dan dertig kalenderdagen zal bedragen na het moment van overeenkomst met financierende partij, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik aan Pooledfunds een direct opeisbare dwangsom verschuldigd van Euro 250,- per dag dat het verzuim voortduurt, waarbij Opdrachtgever niet ontheven wordt van andere verplichtingen waaronder zijn betalingsverplichtingen jegens Pooledfunds.

9. Betalingstermijn en verzuim

Ingeval de opdrachtgever de door Pooledfunds verzonden factu(u)r(en) niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Pooledfunds een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de Opdrachtgever.

10. Opschortingsrecht

In geval de Opdrachtgever ten opzichte van Pooledfunds in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

11. Aanleveren data en informatie, overschrijden termijnen

Op verzoek en specificatie van Pooledfunds dient opdrachtgever alle voor zijn financieringstraject noodzakelijk informatie binnen 2 weken na opdrachtbevestiging te hebben aangeleverd. Informatie in dit verband kan zijn (kopieën van) documenten, plannen, rapportages, jaarstukken, boekhoudingen, opsommingen, berekeningen, overeenkomsten, certificaten, gespreksnotities, mondelinge informatie, enzovoorts. Een overschrijden van deze aanleveringstermijn kan ertoe leiden dat de werkzaamheden aan zijde Pooledfunds en/of derden vertraging oplopen. Hierdoor kan de doorlooptijd van de (project)werkzaamheden moeten worden verlengd, waardoor de overeengekomen (of in redelijkheid verwachte) einddatum van de opdracht kan worden overschreden. Voor de eventuele schadelijke gevolgen hiervan voor de opdrachtgever aanvaardt Pooledfunds geen enkele aansprakelijkheid.

12. Verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever

Mocht Pooledfunds tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent - gezien de omvang van de verstrekte opdracht - onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door Pooledfunds verrichte werkzaamheden tot op dat moment, naar rato van de gehele looptijd . De hoogte van deze kosten zullen het voor de opdracht eerder overeengekomen bedrag niet overstijgen. Er zal geen bedrag voor gederfde inkomsten uit provisie in rekening gebracht worden.

13. Annulering opdracht, annuleringstermijn

Vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging door opdrachtgever is bevestigd- hetzij door ondertekening, hetzij door accordering per email - en door Pooledfunds retour is ontvangen, kan opdrachtnemer de opdracht om hem moverende redenen binnen een termijn van 8 kalenderdagen schriftelijk annuleren. Deze termijn geldt als eerste annuleringstermijn. Vanaf het moment van annuleren is de opdrachtgever een bedrag aan reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd, vermeerderd met een bedrag voor gederfde inkomsten uit toekomstige werkzaamheden en gederfde inkomsten uit toekomstige provisie. De bedragen worden in hun totaliteit gesteld als een vaste vergoeding ad € 5.000,= ex BTW. Het bedrag wordt na annulering door Opdrachtgever per ommegaande gefactureerd, is direct in zijn geheel opeisbaar en komt niet voor matiging in aanmerking. Na het verstrijken van de eerste annuleringstermijn is annuleren door Opdrachtgever mogelijk tegen een vaste vergoeding ad € 5.000,= ex BTW plus een vaste opslag van 2% provisie over de de hoogte van de totale financieringsbehoefte die voor opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging in het geding is. Het totaalbedrag wordt na annulering door opdrachtgever, aan opdrachtgever per ommegaande gefactureerd, is direct in zijn geheel opeisbaar en komt niet voor matiging in aanmerking.

14. Aansprakelijkheid

Pooledfunds is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).

Pooledfunds is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, economische schade of bedrijfsschade.

De aansprakelijkheid van Pooledfunds is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar inzake de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico en kan de in de opdrachtbevestiging overeengekomen som nooit te boven komen.

Opdrachtgever vrijwaart Pooledfunds voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

15. Auteursrechtelijke bescherming, intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Pooledfunds uitgebrachte aanbiedingen, financiële of bedrijfseconomische adviezen, vervaardigde of verstrekte berekeningen, opstellingen, rapportages, teksten, modellen, structureringsplannen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Pooledfunds verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.

De Opdrachtgever staat er voor in dat de in dit artikel bedoelde zaken - behoudens zaken strikt ter uitvoering van de overeenkomst volgens opdrachtbevestiging - niet anders dan met schriftelijke toestemming van Pooledfunds worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Indien Pooledfunds na opdrachtbevestiging met een (bedrijfseconomisch of financierings-)voorstel en of (bedrijfseconomisch of financierings-)plan ter nadere uitwerking en of uitvoering komt, blijven de rechten op genoemde uitwerking of uitvoering van dit voorstel of plan bij Pooledfunds en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Pooledfunds het concrete voorstel of plan zelf, of door derden, te laten uitwerken of uitvoeren, noch delen hiervan. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele eigendom, aan Pooledfunds toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Pooledfunds. De hoogte van de hieruit voortvloeiende schade is gerelateerd aan a) schade door schending van het auteursrecht, b) inkomstenderving door gemiste werkzaamheden en c) inkomstenderving door gemiste provisie. Het schadebedrag wordt gesteld op vast bedrag ad € 10.000,= ex BTW plus een vaste opslag van 2% provisie over de de hoogte van de totale financieringsbehoefte die voor opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging in het geding is. Het totaalbedrag wordt aan Opdrachtgever per ommegaande gefactureerd, is direct in zijn geheel opeisbaar en komt niet voor matiging in aanmerking. Hiernaast blijft Pooledfunds het recht houden op aanvullende schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle verhoudingen tussen Pooledfunds en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een door Pooledfunds nader te bepalen kantongerecht of Arrondissementsrechtbank.

17. Afwijkende afspraken

In het geval dat in een (klanten-)offerte opgenomen clausule of clausules afwijken van en/of in tegenspraak zijn met onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de clausulering in de offerte. Andere afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Afhaken doodzonde

Afhaken doodzonde

Geplaatst op: 2019-07-26

Afhaken na je eerste financieringsafwijzing is doodzonde Veel terughoudendheid van financiers, met name banken, heeft te maken met de kwaliteit van de financieringsaanvraag en niet zozeer met de business, ...

Lees meer Archief
Bancair lenen nog steeds lastig voor Starter of MKB; 6 tips

Bancair lenen nog steeds lastig voor Starter of MKB; 6 tips

Geplaatst op: 2017-09-30

Het CBS toonde het laatst weer aan: ondernemers in het Nederlandse MKB ondervinden problemen bij het afsluiten van bancaire leningen, in tegenstelling tot andere Europese landen. Bijna 25% van de aanvrag...

Lees meer Archief
 • Veel van de financiers kennen we al lang als klant. Zitten snel met ze rond de tafel. Echt uniek

  John Heesakkers
 • Financieren is stapelen. Bouwstenen handig combineren. Lego voor gevorderden!

  Menno Bosch
 • Financiering vinden is ons vak. Maar dan begint het pas; onder welke voorwaarden gaan de partijen samen optrekken?

  Wouter Egelman
 • Ondernemers zien al snel door de bomen het -financiële- bos niet meer en klampen zich dan vast aan één enkele financier

  Kim Kok
John Heesakkers Menno Bosch Wouter Egelman Kim Kok

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.