Geheimhouding & Privacy

a. Geheimhoudingsclausules

1. Onder Pooledfunds wordt in het vervolg verstaan de handelsnaam Pooledfunds en de hieraan gelieerde (rechts)personen. De Verstrekkende Partij is de opdrachtgever die aan Pooledfunds informatie verstrekt om door Pooledfunds de opdracht uit te kunnen laten voeren.

2. Pooledfunds verklaart dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt in kader van de opdracht –ongeacht medium of kanaal- strikt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken, zowel direct als indirect. Alle  informatie die wordt verschaft voorafgaand aan opdrachtbevestiging, zoals bedrijfs- en plan-informatie die Pooledfunds nodig heeft in haar offertefase of alle via Pooledfunds.nl geuploade informatie vallen hier ook onder. 

3. Pooledfunds erkent dat haar strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie inzake de opdracht, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die direct of indirect aan Pooledfunds zijn of worden verstrekt en/of betrekking hebben op de onderneming van de Verstrekkende Partij en/of betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde (rechts)personen; en/of betrekking hebben op de opdracht, tenzij deze uitwisseling van informatie noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het uitvoeren van de opdracht.

4. De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

5. Pooledfunds zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden (zoals door haar in te schakelen adviseurs of andere derden). In afwijking van voorgaande zin, is het Pooledfunds toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat de Verstrekkende partij hier toestemming voor heeft gegeven. Er wordt onder andere geacht toestemming te zijn gegeven als de Verstrekkende Partij heeft ingestemd met het inschakelen van externe expertise.

6. De Verstrekkende Partij kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde ofwel de externe expertise met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.

7. De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan Pooledfunds of die Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij Pooledfunds op het moment van bekendmaking of als de Vertrouwelijke Informatie via derden aan Pooledfunds bekend wordt gemaakt.

8. Pooledfunds zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie.

9. De Verstrekkende Partij blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan Pooledfunds niet enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van de opdracht, tenzij anders wordt overeengekomen.

10. Het intellectueel eigendom van Pooledfunds is nader geregeld in Artikel 15 van de Algemene Voorwaarden van Pooledfunds. Waar in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen in strijd zouden zijn met onderhavige geheimhoudingsclausules, prevaleert wat is bepaald in deze geheimhoudingsclausules. 

 

b. Privacyclausules

1. Onderhavige clausules worden opgenomen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

2. Persoons- en bedrijfsgegevens van klanten, prospects en relaties - in brede zin- worden uitsluitend vastgelegd in een beveiligde database.

3. Persoons- en bedrijfsgegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen. Onder dienstverlening wordt verstaan het hele traject van financieringsbemiddeling inclusief voortraject (werving, acquisitie) en na-traject (afronding, overdracht en relatiebeheer).

4. De volgende basisgegevens over persoon en bedrijf worden opgeslagen: Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, URL, E-mailadres, Telefoonnummer.

5. In kader van de door klant/ opdrachtgever aan ons verstrekte opdracht worden andere gegevens -zoals bijvoorbeeld nadere adres-, identiteits- en bedrijfsgegevens waaronder financiële en markt-gegevens, zoals deze worden versterkt door de opdrachtgever - ook gedeeld met in kader van de opdracht relevante, geselecteerde derden zoals banken, crowdfundingplatforms, investeringsbedrijven en -maatschappijen, etc. Voor zowel Pooledfunds als voor deze derde partijen zijn deze gegevens noodzakelijk om een investerings- of financieringsaanvraag voor onze klanten op te kunnen stellen en te kunnen (laten) beoordelen.

6. De aan Pooledfunds verstrekte gegevens kunnen intern verrijkt of aangevuld worden met -bijvoorbeeld- credit ratings of als basis dienen voor het samenstellen van andere informatie zoals liquiditeitsprognoses, salespijplijnoverzichten, etc.

7. Behoudens het in lid 5. gestelde, worden alle ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derde partijen verstrekt, tenzij opdrachtgever daar nadrukkelijk en expliciet om verzoekt en/of mee instemt.

8. Op eerste verzoek van klant/ prospect/ relatie verwijderen wij zijn/haar gegevens uit de database.

9. Pooledfunds werkt in de operatie nauw samen met de administratiekantoren van HBP Finance B.V. Voor wat betreft het opslaan en verwerken van de persoons- en bedrijfsgegevens is er een verwerkersovereenkomst met HBP Finance gesloten.

10. Waar in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen in strijd zouden zijn met onderhavige privacy-clausules, prevaleert wat is bepaald in deze privacy-clausules.

 

c. Rechtsgebied

1. Op deze geheimhoudings- en privacy-clausules is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in een arrondissement naar keuze van Pooledfunds.

 

 

 

Afhaken doodzonde

Afhaken doodzonde

Geplaatst op: 2019-07-26

Afhaken na je eerste financieringsafwijzing is doodzonde Veel terughoudendheid van financiers, met name banken, heeft te maken met de kwaliteit van de financieringsaanvraag en niet zozeer met de business, ...

Lees meer Archief
Bancair lenen nog steeds lastig voor Starter of MKB; 6 tips

Bancair lenen nog steeds lastig voor Starter of MKB; 6 tips

Geplaatst op: 2017-09-30

Het CBS toonde het laatst weer aan: ondernemers in het Nederlandse MKB ondervinden problemen bij het afsluiten van bancaire leningen, in tegenstelling tot andere Europese landen. Bijna 25% van de aanvrag...

Lees meer Archief
 • Veel van de financiers kennen we al lang als klant. Zitten snel met ze rond de tafel. Echt uniek

  John Heesakkers
 • Financieren is stapelen. Bouwstenen handig combineren. Lego voor gevorderden!

  Menno Bosch
 • Financiering vinden is ons vak. Maar dan begint het pas; onder welke voorwaarden gaan de partijen samen optrekken?

  Wouter Egelman
 • Ondernemers zien al snel door de bomen het -financiële- bos niet meer en klampen zich dan vast aan één enkele financier

  Kim Kok
John Heesakkers Menno Bosch Wouter Egelman Kim Kok

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.